Privacybeleid

1. Ons privacybeleid

1.1. Vrouwen sportschool Tiel hecht veel waarde aan het beschermen en respecteren van uw privacy.

1.2. Ons site adres is: https://vrouwensportschooltiel.nl.

1.3. Dit beleid beschrijft de basis waarop alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen of die u ons verstrekt, door ons zullen worden verwerkt met betrekking tot uw registratie voor de gratis proefles of een ander evenement dat we organiseren, evenals wanneer u onze diensten klant.

1.4. Voor de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) (de “AVG”), is de gegevensbeheerder de Autoriteit Persoonsgegevens, AP.

2. Informatie die we van u kunnen verzamelen

2.1. We kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

2.1.1. Informatie die u verstrekt door het inschrijfformulier op onze website www.vrouwensportschooltiel.nl (de “Website“) in te vullen. Dit omvat informatie die is verstrekt op het moment van registratie om de gratis proefles of andere evenementen bij te wonen, evenals alle aanvullende informatie die we kunnen vragen en die u ons verstrekt. We kunnen u ook om informatie vragen wanneer u een probleem met onze website meldt.

2.1.2. Als u contact met ons opneemt, kunnen we die correspondentie bewaren.

2.1.3. Tijdens evenementen of in de faciliteit kunnen we foto’s en/of video’s maken en deze publiceren op onze website en socialemediapagina’s. We zullen ook om uw afzonderlijke toestemming vragen voor het publiceren van foto’s die van u zijn gemaakt.

2.1.4. Details van uw bezoeken aan onze website, inclusief maar niet beperkt tot verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, en de bronnen die u gebruikt.

3. Doel van en rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens

3.1. Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens vermeld in het registratieformulier is het beheer van uw registratie en aanwezigheid, evenals uw abonnement.

3.2. Als u hiermee heeft ingestemd, kunnen wij uw naam, achternaam, bedrijfsnaam en e-mailadres ook verwerken om u te informeren over onze aanbiedingen en nieuws door middel van het verzenden van berichten per e-mail, sms en/of per post. De wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor dit doel is uw toestemming.

3.3. Wij kunnen foto’s maken tijdens evenementen of op de faciliteiten voor publiciteitsdoeleinden. Wij zullen alleen foto’s van u op onze website en/of social media pagina’s publiceren als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

4. Openbaarmaking van uw gegevens

4.1. Wij zijn niet van plan uw persoonsgegevens aan derden bekend te maken, behalve in het geval beschreven in artikel 4.2.

4.2. Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan derden als wij verplicht zijn uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5. Periode waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard

5.1 Wij houden ons aan het principe dat de periode waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard tot een strikt minimum wordt beperkt en niet langer wordt bewaard dan nodig is voor het bereiken van bovenstaand doel.

5.2 Uw persoonsgegevens worden bewaard volgens de volgende termijnen:

5.2.1 de persoonsgegevens van het inschrijvingsformulier en eventuele aanvullende informatie die we vragen, worden bewaard gedurende één maand na het bijwonen van de gratis proefles.

5.2.2 wanneer u klant wordt, worden de persoonlijke gegevens opgeslagen tot beëindiging van ons abonnementscontract.

5.2.3 als er foto’s van u zijn gemaakt tijdens evenementen of op de locatie, worden deze 12 maanden bewaard; als u toestemming hebt gegeven voor het publiceren van dergelijke foto’s en deze worden gepubliceerd op onze website en/of social media-pagina’s, worden deze opgeslagen totdat u uw toestemming intrekt.

6. IP-adressen en cookies

6.1 We kunnen informatie over uw computer verzamelen, inclusief indien beschikbaar uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype, voor systeembeheer. Dit zijn statistische gegevens over de browse-acties en -patronen van onze gebruikers en identificeren geen enkel individu persoonlijk.

6.2 Om dezelfde reden kunnen we informatie verkrijgen over uw algemene internetgebruik door gebruik te maken van een cookiebestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies bevatten informatie die wordt overgebracht naar de harde schijf van uw computer. Ze helpen ons om onze Website te verbeteren en om een betere en persoonlijkere service te bieden. Ze stellen ons in staat:

6.2.1 Om de omvang van ons publiek en ons gebruikspatroon te schatten.

6.2.2 Om informatie over uw voorkeuren op te slaan, zodat wij onze website kunnen aanpassen aan uw individuele interesses.

6.2.3 Om uw zoekopdrachten te versnellen.

6.2.4 Om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website.

6.3 U kunt cookies weigeren door de instelling in uw browser te activeren, waarmee u het plaatsen van cookies kunt weigeren. Als u deze instelling selecteert, heeft u echter mogelijk geen toegang tot bepaalde delen van onze website. Tenzij u uw browser zo heeft ingesteld dat deze cookies weigert, zal ons systeem cookies plaatsen wanneer u inlogt op onze website.

7. Jou rechten

U heeft de volgende rechten volgens de AVG:

7.1 Toegang tot persoonsgegevens

7.1.1 U heeft het recht om van ons bevestiging te krijgen of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en zo ja, om toegang te krijgen tot de gegevens en de volgende informatie:

(a) de doeleinden van de verwerking;

(b) de betrokken categorieën van persoonsgegevens;

(c) de eventuele ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens;

(d) waar mogelijk, de beoogde periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of, indien niet mogelijk, de criteria die zijn gebruikt om die periode te bepalen;

(e) het bestaan van het recht om van ons rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen of om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking.

Bij het uitoefenen van uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens, zullen wij u een kopie bezorgen van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te verkrijgen, heeft echter geen nadelige invloed op de rechten en vrijheden van anderen.

7.2 Recht op rectificatie

7.2.1 U heeft het recht om van ons rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben en om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen.

7.3 Recht op wissen (‘recht om vergeten te worden’)

7.3.1 U hebt het recht om van ons het wissen van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen en wij zijn verplicht om uw persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is:

(a) de persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld;

(b) u trekt uw toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd volgens de bepalingen in dit Beleid.

7.3.2 Er kunnen gevallen zijn waarin uw recht op gegevenswissing niet kan worden uitgeoefend en de verwerking noodzakelijk is:

(a) voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

(b) om te voldoen aan een wettelijke verplichting, die verwerking vereist op grond van het recht van de Europese Unie of Nederland waaraan wij zijn onderworpen, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is verleend;

(c) voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

7.4 Recht op beperking van verwerking

7.4.1 U hebt het recht om van ons beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

(a) u betwist de juistheid van uw persoonsgegevens gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van uw persoonsgegevens te verifiëren;

(b) de verwerking is onwettig en u verzet zich tegen het wissen van uw persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

(c) wij hebben uw persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar u heeft ze nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen;

(d) u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking in afwachting van de verificatie of onze legitieme gronden zwaarder wegen dan die van u.

7.5 Recht op dataportabiliteit

7.5.1 U heeft het recht om uw persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en u hebt het recht om die gegevens zonder onze belemmering door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke voor zover de verwerking uitgevoerd door geautomatiseerde middelen en is gebaseerd op uw toestemming.

7.6 Recht van bezwaar

7.6.1 U hebt te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. We zullen de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

7.7 Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

7.7.1 U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat wij de AVG hebben geschonden bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij zullen uw verzoeken met betrekking tot uw bovengenoemde rechten kosteloos behandelen. Als uw verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, kunnen we een redelijke vergoeding aanrekenen, rekening houdend met de administratieve kosten voor het verstrekken van de informatie of communicatie of het ondernemen van de gevraagde actie, of weigeren gevolg te geven aan het verzoek.

8. Uitoefening van uw rechten

8.1 Om uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via een van de methoden beschreven in artikel 10. Wij zullen informatie verstrekken over de maatregelen die zijn genomen op basis van uw verzoeken, met betrekking tot uw rechten beschreven in artikel 7, binnen een maand na ontvangst van het verzoek. Deze termijn kan indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit en het aantal verzoeken. In dat geval wordt u binnen een maand na ontvangst van uw verzoek op de hoogte gebracht van een dergelijke verlenging, samen met de redenen voor de vertraging.

9. Bescherming van uw persoonsgegevens

9.1 We zullen alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig en in overeenstemming met de AVG worden behandeld. 9.2 Toch is de overdracht van informatie via internet niet geheel veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar onze website worden verzonden niet garanderen. Elke overdracht is op eigen risico.

10. Contact

10.1 Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en moeten worden gericht aan info@vrouwensportschooltiel.nl of op +31 (0)6 24 30 28 20.

11.Wijzigingen in ons privacybeleid

11.1 Alle wijzigingen die we in de toekomst aan ons privacybeleid aanbrengen, zullen op onze website worden geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden meegedeeld.